Våra kunder
Vi på Creo Hälsa har haft förmånen att arbeta med hälsa på många olika sätt. Några exempel på företag och organisationer som vi arbetar eller har arbetar för är:

Västra Götalands Bildningsförbund: Under 2017-2018 har Creo Hälsa arbetat inom projketet Matmöten i Skaraborg som leds av bildningsförbunden i Västra Götaland. Fokus i projketet har legat på kost och hållbara matvanor. Målgrupperna i projektet har varit personer med funktionsvariationer samt föräldrar till barn i förskoleåldern. Creo Hälsa har inom ramen för projektet tagit fram utbildningsmaterial samt arrangerat workshops och föreläsningar.
Folkhälsorådet Vara kommun: Creo Hälsa har under de senaste åren genomfört flertal projekt på uppdrag av Folkhälsorådet i Vara. Tex ett projekt i samarbete med
Ica Kvantum i Vara med syfte att skapa ett friskare och starkare Vara genom kostrådgivning i butik. Projektet har även inneburit samverkan med lokala idrottsföreningar samt en lokal fritidsgård.
Borås stad Creo Hälsa ansvarar sedan 2016 för utbildning och inspiration för nätverket av hälsoinspiratiörer i Borås.

Vara kommun 2012-2016 ansvarade Creo Hälsa för personalhälsan i Vara kommun. Detta innebar planering och organisering av det interna hälsoarbetet för Vara kommuns anställda.
Essunga kommun Creo Hälsa arbetar sedan 2014 med att stödja och utveckla friskvårdsarbetet i Essunga kommun. I arbetet inbegrips bland annat att upprätta en hälsoplattform, skapa ett nätverk av friskvårdsinspiratörer ute på arbetsplatserna samt skapa friskvårdsaktiviteter för de kommunanställda.
Grästorps kommun Creo Hälsa har under 2016 och 2017 genomfört hälsoprofilsbedömningar på anställda inom tekniska förvaltningen samt sammanställt resultatet i en rapport.
Östra Göteborg Creo Hälsa har tagit fram ett lättfattligt utbildningsmaterial inom områdena allmän hälsa, kost, fysisk aktivitet, tobak, sömn och återhämtning.

AcadeMedia Creo Hälsa har sedan 2009 arbetat med att kvalitetssäkra skolmat inom AcadeMedia. Arbetet har bestått i att analysera och näringsberäkna skollunchmenyer samt utföra observationer på plats ute på skolorna. Resultaten har presenterats i en rapport.

Region Halland och Halmstads kommun Creo Hälsa har arbetat med att utvärdera projekt som bedrivits på uppdrag av Region Halland och Halmstad kommun.

SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik

Creo Hälsa samverkar med SIK i projekten Minska överproduktionen i storköken samt Den svenska skolmaten - en gastronomisk måltidsupplevelse. Creo Hälsa sitter med i styrgruppen för projektet den svenska skolmaten.
Magasin Måltid- White Guide Junior
Creo Hälsa arbetar sedan 2013 som utvärderare och jurymedlem i tävlingen White Guide Junior som utser och listar Sveriges bästa skolmat.

Göteborgs universitet/Insamlingsstiftelsen Växthuset för barn Creo Hälsa har bedrivit fältarbete i forskningsprojektet "Grow up 1990" vars syfte är att ta fram nya tillväxtkurvor för barn och ungdomar.
Creo Hälsas uppdrag har bestått av att utföra mätningar (längd, vikt och midjemått) på gymnasieelever.

Hälsoäventyret Oasen i Vara Creo Hälsa har funnits med som projektledare i pilotprojektet "Barns syn på hälsa". Projektet syftade till att få en ökad förståelse för begreppen "hälsa" och " må bra" ur barns perspektiv samt att undersöka en ny metod: intervjuer med barn. Creo Hälsa har även arbetat med att utvärdera Hälsoäventyret Oasens arbete med barnrättsfrågor.

Foto: Fröken Fokus